ELECTRIC  GUITARS

Garanti

Vi ger livstids garanti på alla gitarrer och basar avseende tillverknings- eller materialfel.

Tillverkade från 2022.

Garantin avser inte följande:

Slitage på lack, delar, greppband, greppbräda och plektrumskydd. Delar som anses kunna slitas vid normalt användande som greppband, potentiometrar, omkopplare, stämskruvar

Modifieringar

Omlackning eller borttagning av lack. 

Ovarsam behandling……….Extrem värme, kyla eller hög luftfuktighet.

Lack; kyla, värme, kemikalier, rengöringsmedel….

Felaktig justering

Subjektiva uppfattningar om ljud och ton

Slitage av plätering på metalldelar som nickel, krom, guld osv.

Vid custombeställningar tillåter vi oss att exkludera garantins omfattning för specifika delar eller konstruktioner som vi anser vara………..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gibson garanti

Ditt nya Gibson-instrument garanteras vara fritt från defekter i material och utförande under den ursprungliga återförsäljarens livstid, med förbehåll för begränsningarna i denna garanti.

Om detta Gibson-instrument vid något tillfälle inte fungerar som ett resultat av felaktigt material eller utförande, kommer Gibson att reparera defekten/defekterna eller byta ut instrumentet efter eget gottfinnande. Gibson förbehåller sig rätten att använda material som regelbundet används vid tidpunkten för reparation i händelse av att originalmaterial inte längre är tillgängligt. Om utbyte av ditt instrument anses lämpligt av vår personal, kommer Gibson att ersätta instrumentet med en av samma eller mest liknande stil till ett värde som inte överstiger det ursprungliga inköpspriset för ditt instrument.

Denna garanti täcker kostnaden för både arbete och material på alla reparationer som anses nödvändiga av vår kundtjänstrepresentant under den ursprungliga köparens livstid. I den osannolika händelse att ditt instrument förstörs, försvinner eller skadas utan reparation, medan det är i Gibsons ägo för reparation, kommer Gibson att ersätta instrumentet med en av samma eller mest liknande stil till ett värde som inte överstiger det ursprungliga inköpspriset av ditt instrument. Alla försäkringar som täcker instrumentet, inklusive men inte begränsat till försäkring för samlarvärde, måste bäras av ägaren på ägarens bekostnad.

DENNA GARANTI UTVIDAS ENDAST TILL DEN URSPRUNGLIGA ÅTERFÖRSÄLJANDEKÖPARE OCH FÅR INTE ÖVERFÖRAS ELLER TILLDELAS TILL EFTERFÖLJANDE ÄGARE. DITT KÖP- ELLER FÖRSÄLJNINGSKVITO MÅSTE MEDFÖLJA ALLA FRÅGAN OM GARANTITÄCKNING.

Denna garanti är föremål för följande begränsningar

DENNA GARANTI TÄCKAR INTE:

Varje instrument som har ändrats eller modifierats på något sätt eller på vilket serienumret har manipulerats eller ändrats.

Varje instrument vars garantikort har ändrats eller på vilket falsk information har givits.

Alla instrument som har skadats på grund av felaktig användning, vårdslöshet, olycka eller felaktig användning.

Den subjektiva frågan om tonala egenskaper.

Fraktskador av något slag.

Alla instrument som har utsatts för extrem luftfuktighet eller temperatur

Normalt slitage (d.v.s. slitna band, slitna maskinhuvuden, sliten plätering, strängbyte, repade valskydd eller skador på eller missfärgning av instrumentets yta av någon anledning).

Alla instrument som har köpts från en icke-auktoriserad återförsäljare, eller på vilka obehörig reparation eller service har utförts.

All fabriksinstallerad elektronik efter en period av ett (I) år efter det ursprungliga inköpsdatumet.

Sprickor, missfärgning eller skador av något slag på finishen eller plätering av någon anledning.

Gibson garanterar inte spelbarheten för ett instrument vars ”action” är lägre än standard ”action” som definieras i ägarmanualen.

GIBSON GER INGEN ANNAN GARANTI AV NÅGOT SLAG. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA, GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SOM ÖVERSTIGER DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA I DENNA GARANTI FRÅSES HÄRHÄRMED FRÅN DENNA GARANTI. VISSA STATER OCH/ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ ATT Ovanstående KANSKE INTE GÄLLER DIG.

GIBSON SKA INTE VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR SOM LADAS AV KÖPAREN ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING. SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST ELLER VERKSAMHET ELLER SKADOR SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV INSTRUMENTET, VARJE I KONTRAKT ELLER TORTLIGT, ÄVEN OM GIBSON ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANT HAR ANMÄLLETS OM NÅGON ELLER MÅNGLIGEN GÖRA SKADE. KOSTNADER, ANSVAR ELLER STÄMNINGAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER SOM ÄR relaterade till NÅGOT AV FÖREVAENDE.

**Kunder som köpt produkter utanför USA bör kontakta sin lokala distributör för hantering och lösning av alla garantiproblem eftersom den ovan beskrivna Gibson Gold-garantin inte är tillämplig.

Hur man får garantiservice

I händelse av fel på ditt Gibson-instrument bör du meddela din närmaste auktoriserade Gibson-återförsäljare.

Återförsäljaren eller ägaren måste skicka instrumentet, frakt och försäkring förbetalda, till närmaste auktoriserade Gibson-servicecenter. Om det inte finns något auktoriserat Gibson-servicecenter nära dig, kontakta eller be din återförsäljare att kontakta Gibson för information och tillstånd att returnera instrumentet till Gibson. Inget instrument får returneras till Gibson utan ett sådant förhandstillstånd. Endast auktoriserade Gibson-servicecenter får utföra garantiservice och all service som utförs av obehöriga personer kommer att ogiltigförklara denna garanti. Gibson frånsäger sig ansvar för defekter eller skador orsakade av tjänster utförda av obehöriga personer eller icke-garantiservice som inte utförs av Gibson eller ett auktoriserat Gibson Service Center.

När du kontaktar Gibson måste du inkludera en fullständig skriftlig beskrivning av instrumentets felfunktion. Om arbete som inte omfattas av garantin krävs eller rekommenderas av Gibson,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gibson Warranty

Your new Gibson instrument is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the original retail purchaser, subject to the limitations contained in this warranty.

If at any time this Gibson instrument malfunctions as a result of faulty materials or workmanship, Gibson will repair the defect(s) or replace the instrument, as it deems appropriate in its sole discretion. Gibson reserves the right to use materials regularly utilized at the time of repair in the event that original materials are no longer available. If replacement of your instrument is deemed appropriate by our staff, Gibson will replace the instrument with one of the same or most similar style of a value not in excess of the original purchase price of your instrument.

This warranty covers the cost of both labor and materials on any repair deemed necessary by our Customer Service Representative for the lifetime of the original purchaser. In the unlikely event that your instrument is destroyed, lost or damaged beyond repair, while in the possession of Gibson for repair,Gibson will replace that instrument with one of the same or most similar style of a value not in excess of the original purchase price of your instrument. Any insurance covering the instrument, including but not limited to collector’s value insurance, must be carried by owner at owner’s expense.

THIS WARRANTY IS EXTENDED TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER ONLY AND MAY NOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED TO SUBSEQUENT OWNERS. YOUR PROOF OF PURCHASE OR SALES RECEIPT MUST ACCOMPANY ALL REQUESTS FOR WARRANTY COVERAGE.

This Warranty Is Subject To The Following Limitations

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

Any instrument that has been altered or modified in any way or upon which the serial number has been tampered with or altered.

Any instrument whose warranty card has been altered or upon which false information has been given.

Any instrument that has been damaged due to misuse, negligence, accident, or improper operation.

The subjective issue of tonal characteristics.

Shipping damages of any kind.

Any instrument that has been subjected to extremes of humidity or temperature

Normal wear and tear (i.e., worn frets, worn machine heads, worn plating, string replacement, scratched pickguards, or damages to or discoloration of the instrument finish for any reason).

Any instrument that has been purchased from an unauthorized dealer, or upon which unauthorized repair or service has been performed.

Any factory installed electronics after a period of one (I) year following the original date of purchase.

Cracking, discoloration or damage of any sort to the finish or plating for any reason.

Gibson does not warranty the playability of a instrument whose ”action” is lower than the standard ”action” as defined in the owners manual.

GIBSON MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER. ALL IMPLIED, WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, EXCEEDING THE SPECIFIC PROVISIONS OF THIS WARRANTY ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED FROM THIS WARRANTY. SOME STATES AND/OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES SO THAT THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

GIBSON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR OTHER SIMILAR DAMAGES SUFFERED BY THE PURCHASER OR ANY THIRD PARTY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION. DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR BUSINESS OR DAMAGES RESULTING FROM USE OR PERFORMANCE OF THE INSTRUMENT, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT, EVEN IF GIBSON OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND GIBSON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY EXPENSES, CLAIMS, OR SUITS ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY OF THE FOREGOING.

**Customers who purchased product outside the U.S should contact their local distributor for the handling and resolution of all warranty issues as the above-described Gibson Gold Warranty is not applicable.

How To Obtain Warranty Service

In the event of malfunction of your Gibson instrument, you should notify your nearest Authorized Gibson Dealer.

The Dealer or Owner must ship the instrument, freight and insurance pre-paid, to the nearest Authorized Gibson Service Center. If there is no Authorized Gibson Service Center near you, contact or have your dealer contact Gibson for information and an authorization to return the Instrument to Gibson. No instrument may be returned to Gibson without such prior Return Authorization. Only Authorized Gibson Service Centers may perform warranty service and any service performed by unauthorized persons will void this warranty. Gibson disclaims liability for defects or damage caused by services performed by unauthorized persons or non-warranty service not performed by Gibson or an Authorized Gibson Service Center.

When contacting Gibson, you must include a complete written description of the malfunction of the instrument. If non-warranty work is required or recommended by Gibson, a quotation will be issued and must be approved by you before any non-warranty work is commenced. You should consider quotations obtained for non-warranty work immediately and advise the Authorized Gibson Service Center or Gibson of your wishes. You are not required to purchase non-warranty work in order to obtain service on materials covered by this warranty. Following its inspection of an instrument upon its arrival, Gibson or the Authorized Gibson Service Center will advise you or your dealer of the approximate date of completion. The repaired instrument or part will be returned to you or your dealer, freight collect insured.

No representative or other person is authorized to assume for Gibson any liability except as stated in this warranty. This warranty gives you specific rights which vary from state to state or from country to country.